Украина Россия Other Словакия Польша Болгария India Thailand Malaysia Macedonia Brazil

Договір про використання Системи «eWallet»

Публічний договір

 

м. Київ                                                                                                            01 листопада 2011 р.

 

Даний Договір про використання Системи «eWallet»(далі - «Договір») визначає умови використання Системи «eWallet»та відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (Публічним договором) Оператора - Товариства з обмеженою відповідальність “Манексі” необмеженому колу суб’єктів  господарювання, (далі - «Торговці»).

Далі по тексту Договору  Оператор і Торговець також іменуються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

1. Загальні положення

1.1. Кожна Сторона підтверджує та гарантує іншій Стороні, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання даного Договору та виконання його умов. Версія Договору, що діє, завжди розміщена на офіційному сайті Системи «eWallet»www.moneXy.com (надалі – Сайт Системи «eWallet») і в обов'язковому порядку пропонується для ознайомлення Торговцю до моменту здійснення акцепту умов Договору.

1.2. Терміни та визначення, які використовуються в Договорі, застосовуються в тому ж  значенні, в якому вони використовуються в законодавстві України та Правилах системи розрахунків з використанням електронних грошей «eWallet»(надалі - Правила):

 • Акцепт – повне і беззаперечне прийняття Торговцем пропозиції Оператора укласти даний публічний договір відповідно до його умов;
 • Емітент - Публічне акціонерне товариство Банк «Контракт» (м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, код банку 322465, код ЄДРПОУ 19361746, ліцензія на здійснення банківської діяльності Національного банку України № 161 від 26.01.2010 року), здійснює випуск електронних грошей системи «eWallet»та приймає на себе зобов’язання по їх погашенню відповідно до вимог чинного законодавства України та Правил системи розрахунків з використанням електронних грошей «eWallet»;
 • Електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються в електронних гаманцях (пам’ять комп’ютера), приймаються як засіб платежу іншими, ніж Емітент, особами і є грошовим зобов'язанням Емітента;
 • Погашення електронних грошей - послуга з вилучення електронних грошей з обігу з одночасним наданням їх пред'явнику готівкових або безготівкових коштів;
 • Суб’єкти Системи «eWallet»- учасники системи «eWallet», а саме Емітент, Оператор, Агенти Емітента, Користувачі, Торговці, між якими виникають відносини щодо випуску, обігу та погашення електронних грошей системи «eWallet»;
 • Торговець - суб'єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства     України, який на підставі договору, укладеного з Емітентом, приймає електронні гроші як засіб платежу за товари або послуги;
 • Динамічній пароль - пароль, який генерується Оператором по запиту Користувача-фізичної особи, та є підтвердженням виконання операції з електронними грошима «eWallet»;
 • Електронний гаманець  – обліковий запис в базі даних Системи «eWallet», що містить дані про суму електронних грошей, які знаходяться у розпорядженні Емітента, Оператора, Користувача, Торговців, Агентів Емітента (з урахуванням руху цих коштів);
 • Користувач - фізична особа або суб'єкт господарювання, який є власником  електронних  грошей  і має право використовувати їх для придбання товарів і здійснення переказів з  урахуванням  обмежень, встановлених законодавством України;
 • Логін – унікальна послідовність, що складається з латинських літер та/або цифр, яка дозволяє  при його введенні в програмно-технічному комплексі в Системі «eWallet»ідентифікувати суб’єкта Системи «eWallet»;
 • Ліміт – максимально можлива сума електронних грошей в одному електронному гаманці Користувача, та/або максимально можлива сума операції з електронними грошима, що здійснюється Користувачем. Ліміт визначається відповідно до вимог чинного законодавства України. (ліміт встановлюється наступним чином: сума електронних грошей на електронному пристрої, який не може поповнюватись, не повинна перевищувати 2000 грн. (дві тисячі гривень); сума електронних грошей на електронному пристрої, який може поповнюватись, не повинна перевищувати 8000 грн. (вісім тисяч гривень );
 • Номер мобільного телефону - діючий абонентський номер мобільного телефону, який є ідентифікатором Користувача-фізичної особи в Системі «eWallet»;
 • Оператор Системи «eWallet» - Товариство з обмеженою відповідальністю “Манексі” (м. Київ, вул. Раїси Окипної, буд.4, оф. 153, код ЄДРПОУ 36862307), є власником торгових марок системи «eWallet»; забезпечує  організаційні та технологічні взаємозв’язки та взаємодію в системі «eWallet» та здійснює процесинг;
 • Операції з електронними грошима – операції, що включать в себе випуск, розповсюдження, приймання та використання електронних грошей як засобу платежу за товари або послуги, погашення електронних грошей, переказ електронних грошей, а також обмінні операції з електронними грошима;
 • Пароль – секретна послідовність символів, що відома лише конкретному суб’єкту Системи «eWallet», що вводиться суб’єктом в програмно-технічному комплексі в Системі «eWallet»після введення Номеру мобільного телефону для Користувачів-фізичних осіб або логіну для інших суб’єктів Системи «eWallet»та підтверджує введення Номеру мобільного телефону  або логіну саме його власником; надає доступ до здійснення дозволених цьому суб’єкту операцій в  програмно-технічному комплексі в Системі «eWallet»;
 • Процесинг – діяльність, яка здійснюється Оператором та включає в себе формування, оброблення, передавання та зберігання даних щодо відповідних суб’єктів Системи «eWallet», інформаційне та технологічне обслуговування операцій з електронними грошима за допомогою програмно-технічного комплексу;
 • Система розрахунків з використанням електронних грошей «eWallet»(надалі за текстом – Система «eWallet») - сукупність відносин, які виникають між Емітентом, Оператором, Торговцями , Агентами Емітента, Користувачами щодо здійснення випуску, обігу та погашення електронних грошей;
 • Сайт системи «eWallet»,     - офіційний сайт Системи «eWallet» в мережі Інтернет: www.moneXy.ua, за допомогою якого здійснюються розрахунки з використанням електронних грошей системи «eWallet»;
 • Тарифи і комісії в Системі «eWallet» (надалі – Тарифи) - документ, в якому визначені види і розміри тарифів, комісій за операціями з електронними грошима, шляхи розрахунків за ними в Системі «eWallet», який затверджуються на кожний календарний рік та розміщується на офіційному сайті Емітента та Сайті Системи «eWallet».
 • Товар – продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатного передавання);

1.3. Торговець визнає право Оператора в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору, сповістивши про це не пізніше, чим за 7 робочих днів до вступу їх в дію шляхом розміщення відповідної інформації в електронному вигляді на Сайті Системи.

1.4. У випадку незгоди з змінами до даного Договору Торговець сповіщає Оператора до дати вступу в дію змін. Факт незгоди Торговця з внесеними змінами будуть розглядатися Оператором як розірвання даного Договору за ініціативою Торговця.

1.5.Відсутність повідомлення про незгоду із змінами, засвідчує згоду Торговця з новою редакцією даного  Договору.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є надання Оператором Торговцю можливості використання Системи в цілях здійснення прийому електронних грошей Системи «eWallet»від Користувачів-фізичних осіб в оплату за товари та/або послуги з наступним їх погашенням Емітентом.

2.2. Послуги, обумовлені цим Договором, надаються Торговцем виключно на території України, якщо інше не передбачено окремими міжнародними договорами і угодами.

3. Порядок укладення Договору

3.1. Договір є договором приєднання у контексті статті 634 Цивільного кодексу України .

3.2. Акцептом умов Договору є здійснення Торговцем дій, визначених п. 3.4 Договору.

3.3. Акцепт умов Договору означає повну і беззаперечну згоду Торговця зі всіма умовами Договору без будь-яких виключень і/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про використання Системи «eWallet»відповідно до положень законодавства України.

3.4. Торговець здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами на Сайті Системи шляхом сукупного виконання наступних дій:

1) заповнює на сайті Системи «eWallet»відповідну форму реєстрації з обов’язковим зазначенням найменування, інформації про Торговця, контактних номерів телефонів та бажаного логіну та паролю для входу на операційну сторінку Сайту Системи  «eWallet»;

2) здійснює будь-які операції (транзакції) з використанням електронних грошей Системи «eWallet».

3.5. Торговець зобов'язується повідомляти при реєстрації в Системі «eWallet»достовірні дані і відомості, що відповідають дійсності.

3.6. На підставі укладеного договору Оператор відкриває Торговцю електронний гаманець з нульовим балансом з можливістю прийняття електронних грошей від Користувачів-фізичних осіб в оплату за товари або послуги, та реєструє логін та пароль доступу для здійснення операцій з електронним гаманцем Торговця.

3.7. Строк акцепту необмежений.

3.8. Договір діє протягом невизначеного терміну або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору і/або нормами чинного законодавства України.

3.9. Укладення Договору означає, що Торговець:

-  в повному обсязі ознайомився з функціонуванням Системи «eWallet»та положеннями даного Договору, в повній мірі розуміє положення даного Договору та беззаперечно погоджується з ними;

-   при реєстрації на сайті Системи «eWallet»повідомив достовірні дані про себе;

-  визнає безумовну придатність Системи «eWallet»для здійснення дій, описаних на Сайті і в цьому Договорі;

3.10 . Місцем укладення Договору є місцезнаходження Оператора.

4. Функції, права та обов’язки Сторін.

4.1. Функції Оператора:

-       надає процесингові послуги в Системі «eWallet»та оперативне управління програмно-технічним комплексом;

-       забезпечує обслуговування Сайту Системи «eWallet»;

-       забезпечує розробку, випробування та впровадження програмного забезпечення, що використовується для здійснення операцій в Системі «eWallet».

4.2. Оператор має право:

-       здійснювати модернізацію програмного забезпечення, що використовується для здійснення операцій в Системі «eWallet»;

-       запровадити нові функції та можливості в програмно-технічному комплексі, що не суперечать положенням, викладеним в Правилах та нормативно-правових актах чинного законодавства України;

-       змінювати інтерфейс Сайту Системи «eWallet».

-       тимчасово блокувати доступ Торговця до його електронного гаманця або блокувати суму транзакції, яка підлягає оспорюванню на електронному гаманці Торговця у випадку порушення Торговцем умов даного договору, законодавства України у сфері обігу та використання електронних грошей, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму тощо. Блокування електронного гаманця здійснюється до усунення причини такого блокування (вирішення спірної операції з електронними грошима).

4.3. Оператор зобов’язується:

-       здійснювати технічне обслуговування операцій з електронними грошима;

-       забезпечити в програмно-технічному комплексі дотримання системних обмежень стосовно здійснення операцій з електронними грошима (зокрема, здійснення операцій з урахуванням Ліміту, Акцепт операцій Емітентом тощо);

- забезпечити цілодобовий безперебійний процесинг за операціями з електронними грошима.

4.4. Функцією Торговця є:

 - прийом електронних грошей Системи «eWallet»від Користувачів-фізичних осіб в оплату за товари та послуги, які надаються (реалізуються) торговцем з наступним погашенням електронних грошей Емітентом.

4.5. Торговець має право:

- використовувати наданий Оператором програмно-технічний комплекс для здійснення операцій з електронними грошима Системи «eWallet»обумовлених умовами данного Договору;

-  пред’являти до погашення електронні гроші Системи «eWallet»Емітенту;

- відмовляти від надання товару або послуги у разі їх неповної оплати Користувачем-фізичною особою;

4.6. Торговець зобов’язаний:

- реалізовувати товари та послуги, торгівля якими не заборонена чинним законодавством України, та на реалізацію яких Торговець має відповідні дозволи/ліцензії (якщо такі дозволи/ліцензії вимагаються чинним законодавством України);

- розмістити на своєму сайті інформацію або іншим чином повідомити Користувача-фізичну особу про можливість оплати товару або послуги за допомогою електронних грошей Системи  «eWallet»;

- визнавати обов’язки Користувача-фізичної особи по оплаті товарів або послуг виконаними з моменту зарахування електронних грошей, переказаних Користувачем-фізичною особою в оплату товару або послуги, на електронний гаманець Торговця;

- підтримувати конфіденційність інформації щодо виконаних операцій з електронними грошима;

- у разі неможливості з певних причин надання товару або послуги Користувачу-фізичній особі після здійснення ним повної оплати, відшкодувати витрати Користувачу-фізичній особі шляхом повернення грошових коштів або електронних грошей або у інший незабороненим чинним законодавством  спосіб.

5. Тарифи Системи «eWallet».

5.1. Оператор має право стягувати з Торговця певну суму грошових коштів як компенсацію витрат і/або винагороди Оператора, пов'язаних з виконанням Оператором своїх зобов'язань за даним Договором.

5.2. Оплата Торговцем винагороди здійснюється шляхом безумовного утримання Оператором відповідної суми з передоплати.

5.3. Діючі тарифи Системи вказані на офіційному сайті www.moneXy.com у розділі «Тарифи». Тарифи э невід’ємною частиною даного Договору .

6. Погашення електронних грошей  Системи «eWallet».

6.1. Погашення Емітентом електронних грошей Системи «eWallet» Торговцю здійснюється на підставі укладеного між ними договору.

6.2. Для погашення електронних грошей Системи «eWallet» Торговець виконує наступні дії:

-   завантажує відповідну сторінку Торговця на  Сайті Системи  «eWallet»;

-       для входу на операційну сторінку Сайту вводить логін та пароль;

-       обирає в меню Сайту Системи  «eWallet»пункт щодо  переказу електронних грошей;

-       вказує суму;

-       натискає відповідну кнопку для підтвердження переказу;

6.3.  У випадку не перевищення заявленої до переказу суми над сумою залишку на електронному гаманці Торговця, електронні гроші у вказаній сумі переказу миттєво списуються з електронного гаманця Торговця на електронний гаманець Емітента та блокується шляхом присвоєння статусу «очікує погашення».

6.3.1. Емітент має право розглядати заяву Торговця щодо погашення протягом двох робочих днів. За цей час Емітент здійснює звірку пред’явлених до погашення електронних грошей Торговця з обліковими даними. У випадку співпадіння даних Емітент здійснює виплату безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Торговця, зазначений в укладеному між ними договорі.

6.3.2. Після здійснення перерахування грошових коштів Торговцю, Емітент надає електронне розпорядження Оператору щодо погашення відповідної суми електронних грошей на електронному гаманці Емітента. Погашення відбувається шляхом списання цієї суми з електронного гаманця Емітента та відповідним відображенням такого погашення в обліку Емітента.

6.4. Операції погашення електронних грошей Торговцю Емітентом є платними. Емітент стягує комісію відповідно до тарифів, встановлених в Системі «eWallet», а також на підставі відповідного Договору, укладеного між Емітентом та Торговцем шляхом утримання її розміру з суми грошових коштів, що перераховуються Торговцю за пред’явлені до погашення електронні гроші.

7. Документи та інформація. Умови конфіденційності і безпеки.

7.1. Обмін між Сторонами електронними документами (повідомленнями) в процесі використання Системи «eWallet»відповідно до Договору, які складаються і направляються (передаються) будь-якій із Сторін здійснюється засобами Системи «eWallet».

7.2. Архіви електронних документів, складених протягом строку дії Договору, реєстраційні дані Торговця, інша інформація, необхідна для використання Системи «eWallet»в рамках Договору, зберігаються в базах даних Оператора протягом строку дії даного Договору і визнаються належними і достатніми екземплярами. При цьому Торговець має право самостійно вести архів електронних документів, складених в рамках використання Системи «eWallet».

7.3. Сторони визнають, що використання паролю доступу на здійснення операцій з електронним гаманцем в рамках використання Системи «eWallet», породжує юридичні наслідки, аналогічні використанню власноручних підписів відповідно до вимог законодавства України. У якості паролю доступу на здійснення операцій з електронним гаманцем Торговцем  використовується цифрові данні, надані Оператором після реєстрації Торговця. Операції в Системі «eWallet», підтверджені паролем доступу на здійснення операцій з електронним гаманцем, визнаються здійсненими особисто Торговцем.

7.4. Торговець зобов'язується самостійно приймати всі необхідні заходи по збереженню конфіденційності, запобіганню несанкціонованого використання і захисту свого електронного гаманця, зокрема, реєстраційних даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб.

7.5. Оператор зобов'язується дотримуватись конфіденційності відносно ідентифікаційних даних Торговця, а також іншої інформації про Торговця, що стала відома Операторові у зв'язку з використанням Системи «eWallet»Торговцем, за винятком випадків, коли така інформація:

- є загальнодоступною;

- розкрита на вимогу або з дозволу Торговця;

- підлягає наданню контрагентам Оператора в об'ємі, необхідному для виконання Договору;

- підлягає розкриттю у випадках, передбачених чинним законодавством України, зокрема на підставі запитів уповноважених державних органів;

- у інших випадках, передбачених чинним  законодавством України.

8. Відповідальність Сторін

8.1. Оператор не відповідає за несправності, помилки і збої в роботі програмних і/або апаратних засобів, що забезпечують функціонування Системи «eWallet», які виникли з причин не залежних від Оператора, а також пов'язані з цим збитки Торговця.

8.2. Оператор не несе відповідальність за збереження інформації на комп'ютері Торговця.

8.3. Оператор не відповідає за тимчасову відсутність у Торговця доступу до програмних і/або апаратних засобів, що забезпечують функціонування Системи «eWallet», а також пов'язані з цим збитки Торговця.

8.4. Оператор не несе відповідальності за які-небудь прямі/непрямі збитки і/або упущену вигоду Торговця і/або третіх осіб, втрату інформації в результаті використання або неможливості використання Системи «eWallet».

8.5. Оператор не відповідає за збитки Торговця, що виникли в результаті неправомірних дій третіх осіб, зокрема, пов'язаних з використанням електронного гаманця Торговця.

8.6. Оператор не відповідає за збитки Торговця, що виникли в результаті:

 • неправомірних дій третіх осіб, зокрема, пов'язаних з використанням електронного гаманця;
 • внесення Торговцем або третіми особами змін доступу до електронного гаманця, а також в результаті наявності «вірусів» і інших шкідливих програм в устаткуванні і програмному забезпеченні, що використовується Торговцем для доступу до Системи «eWallet»;
 • порушення Торговцем даного Договору і рекомендацій по використанню Системи «eWallet»,    розміщених на Сайті Системи «eWallet»;
 • надання Торговцем недостовірних ідентифікаційних даних, реквізитів документів, які використовуються в Системі «eWallet»;

8.7. Торговець несе повну відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним при реєстрації в Системі. У випадку, якщо Торговець не вказав або невірно вказав дані про себе, Оператор не відповідає за збитки Торговця, понесені в результаті неможливості ідентифікації Торговця в Системі «eWallet».

8.8. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо  воно викликано факторами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), тобто надзвичайними і невідворотними обставинами, у тому числі стихійними явищами, воєнними діями, актами органів державної влади тощо. При виникненні форс-мажорних обставин Сторони мають проінформувати одна одну у будь-який доступний спосіб (інформація має містити дані про характер обставин, а також зв’язок між такими обставинами та виконанням Сторонами  своїх зобов’язань за цим Договором).

8.9. У інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України з урахуванням умов Договору.

9. Зміни і розірвання Договору

9.1. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на Сайті Системи «eWallet», сповістивши про це на Сайті Системи «eWallet»не пізніше, чим за 7 робочих днів до вступу їх в дію Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.2. Договір може бути розірвано:

- Оператором в односторонньому порядку у випадку грубого порушення Торговцем умов даного Договору, положень чинного законодавства України у сфері обігу та використання електронних грошей, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму або процедури використання Системи «eWallet»шляхом повідомлення Торговця будь-якими засобами (поштою, за допомогою електронної пошти, телефоном);

- з інших підстав, передбачених цим Договором і/або чинним законодавством України.

10. Вирішення спорів

10.1. Всі спори і розбіжності, що виникли або могли виникнути з даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Оператор після отримання від Торговця претензії зобов'язаний протягом 30 (тридцяти) днів задовольнити заявлені в претензії вимоги або направити Торговцю мотивовану відмову. До відповіді має бути додано всі необхідні документи. У випадку, якщо суперечка не вирішена в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за вирішенням суперечки до суду у визначеному законодавством України порядку.

11. Інші положення

11.1. Торговець гарантує, що всі умови даного Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. Торговець гарантує, що не використовуватиме Систему «eWallet»в інших цілях, ніж вказані в Договорі і на сайті Системи «eWallet».

11.3. Адреса Оператора:

ТОВ “Манексі”

02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4, 153

Код ЄДРПОУ 36862307